Zanim zarezerwujesz miejsce na plener przeczytaj poniższy regulamin. Rezerwacja miejsca wiąże się z jego akceptacją!

 • Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Warsztatów/Plenerów lub ich odwołania. Zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku zmiany terminu możliwe jest przeniesienie opłaty na wskazany termin.
 • Organizator nie odpowiada za straty materialne uczestników powstałe podczas wydarzenia, jeśli nie powstały z winy Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania reportażu fotograficznego oraz video  podczas wydarzenia i opublikowania go na stronie www.annasychowicz.pl oraz na stronach promujących tę działalność.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niewielkich zmian programu, przesunięcia ram czasowych, zmian osób pozujących, wizażystów etc.
 • Fotograf ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatorów w ramach prowadzonych zajęć
 • Fotograf musi uszanować zasady pracy w grupie. Uczestnik, który w sposób niestosowny zachowuje się podczas pleneru, przeszkadza innym lub prowadzącemu, może być usunięty z zajęć bez prawa do zwrotu wpłaconej opłaty za uczestnictwo.
 • Jeśli Fotograf w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty względem Organizatora, właścicieli stajni lub innych uczestników poniesie za to pełną odpowiedzialność finansową.
 • Fotograf oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie swoich fotografii, powstałych w trakcie zajęć, w galerii dostępnej na stronie www.annasychowicz.pl oraz na stronach promujących tę działalność
 • Fotograf nabywa prawa autorskie do wykonanych zdjęć, ale w przypadku zdjęć z modelkami publikowane w portfolio i na forach mogą być tylko te, które zostaną zaakceptowane przez Modelki.
 • Każde zdjęcie umieszczone w sieci powinno zostać opatrzone opisem z nazwą wydarzenia i odnośnikiem do strony www Organizatora www.annasychowicz.pl lub https://www.facebook.com/fotografia.sychowicz/ i https://www.instagram.com/anna_sychowicz/
 • Modelka nabywa prawa do publikacji wykonanych przez Fotografa zdjęć i może wykorzystywać swoje zdjęcia w celu prezentacji własnego wizerunku, a w szczególności w katalogach i na stronach internetowych mających charakter prezentacyjny oraz mediach drukowanych, zobowiązując się jednocześnie do wyraźnego podania nazwiska lub pseudonimu i/lub adresu strony internetowej Fotografa.
 • Fotograf oraz Organizator plenerów/warsztatów ma prawo wykorzystać zdjęcia w celach prezentacji własnej twórczości oraz dorobku plenerów/warsztatów, a w szczególności na stronach internetowych i folderach, w prospektach dotyczących własnych prac i prac Uczestników. Modelka wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jej wizerunku w tych celach.
 • Wykorzystując zdjęcia Modelka zobowiązuje się do wskazania imienia i nazwiska/pseudonimu Fotografa z odnośnikiem do jego strony.
 • Wykorzystując zdjęcia Fotograf zobowiązuję się do wskazania imienia i nazwiska/pseudonimu Modelki z odnośnikiem do jej strony.
 • Fotograf zachowuje prawa osobiste i majątkowe w ramach prawa autorskiego do zdjęć w punktach nie uregulowanych niniejszym regulaminem.
 • Na zajęciach praktycznych i teoretycznych obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
 • Rezerwacja miejsca na wydarzenie odbywa się poprzez dokonanie wpłaty zadatku w ciągu trzech dni od zgłoszenia. Uczestnik zobowiązany jest podać w tytule przelewu: swoje imię, nazwisko oraz nazwę wydarzenia. Zadatek zabezpiecza Organizatora na wypadek, gdyby uczestnik mimo deklarowanej chęci uczestnictwa w danym wydarzeniu, nie wywiązał się z tego zobowiązania. W procesie rezerwacji miejsca na wydarzeniu decydującym kryterium jest kolejność uiszczenia pełnej opłaty.
 • W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Plenerów/Warsztatów zadatek nie będzie zwracany.
 • Pełna opłata za wydarzenie musi być dokonana najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć w przypadku plenerów jednodniowych i 30 dni w przypadku plenerów z noclegiem, a W uzasadnionych przypadkach gotówką w dniu pleneru. W przypadku niewpłynięcia środków w określonym terminie na miejsce danej osoby zostanie zapisana inna osoba, a zadatek przepadnie.
 • W przypadku plenerów z końmi – Fotograf oświadcza, że zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi sesji wśród koni zawartych w tym linku:  https://fairyhorses.pl/bezpieczenstwo-na-sesji/, oraz, że zdaje sobie sprawę z ryzyka istniejącego na sesji z koniem i nie będziesz wnosił żadnych roszczeń z tytułu ewentualnego nieszczęśliwego wypadku podczas sesji.  Organizator, asystenci i właściciele koni nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia powstałe  na plenerach. Jesteś zawsze odpowiedzialny a własne bezpieczeństwo. 
 • Fotograf jest zobowiązany do posiadania własnej lustrzanki cyfrowej lub aparatu bezlusterkowego oraz obiektywów. Pracując w grupie musimy pamiętać o innych Uczestnikach i dopasować długość ogniskowej tak aby nie przeszkadzać innym. W przypadku plenerów z końmi najlepiej sprawdza się ogniskowa 70-200mm (lub zbliżona), ale niektóre sesje mogą wymagać szerszego kąta, np 35mm. 

© 2022 Anna Sychowicz All rights Reserved Any use without permission of the author is prohibited